Ngày 18/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6, TP. Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Có 90/90 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong phường tham dự.

Đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam Phường 6 không ngừng củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khóm văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông,… Đến nay, có hơn 16.608/21.305 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 10/10 khóm giữ vững chuẩn văn hóa.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 903 triệu đồng, xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 2 tỷ đồng. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018–2020, Ban công tác Mặt trận các khóm cũng đã chọn và đăng ký giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cho địa bàn Phường 6 từ 1,1% năm 2014 xuống còn 0,99% năm 2018.

Đại hội đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc địa phương và Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát, phản biện xã hội; chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Đại hội cũng đã hiệp thương, cử 43 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đề cử 06 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

                                                                                                                                       Minh Lăng