Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau triển khai hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

Thành phố Cà Mau triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm

Tại cuộc họp, các đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT, ngày 09/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BTT, ngày 18/12/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020. Dự kiến tỷ lệ phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện 85% số hộ gia đình trên địa bàn của mỗi xã.

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của nhân dân trên địa bàn xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

                                                                             Minh Lăng