Chiều ngày 02/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý III/2019 và triển khai chương trình công tác quý IV/2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Sử Ký chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Sử Ký chủ trì hội nghị.

Quý III/2019, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực như: công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo được duy trì thường xuyên; việc phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và Đại hội MTTQ các cấp tạo được niềm tin và phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của MTTQ; xây dựng được mô hình, phần việc thực hiện công tác giảm nghèo. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giám sát, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội phản ánh cấp ủy Đảng, cơ quan hữu quan. Nhìn chung, quý III/2019, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện được tăng cường, góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.

Quốc Nam