Từ ngày 24/3 đến ngày 02/4/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị lấy ý kiến đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện thị trấn Trần Văn Thời

Theo đó, đã tổ chức lấy ý kiến đối với 01 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 04 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 86 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 741 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử, đa số cử tri đều thống nhất với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xong Pha