Chiều ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh họp trao đổi, thống nhất kế hoạch giám sát phản biện, xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.

Đại biểu tham gia buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ cho biết hàng năm vào quý IV, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thảo luận, thống nhất nội dung, đối tượng, thời gian giám sát. Khi xây dựng kế hoạch cần xác định mục đích, yêu cầu giám sát; nội dung giám sát; đối tượng giám sát; hình thức giám sát trực tiếp hoặc bằng văn bản; thành phần tham gia đoàn giám sát; thời gian giám sát. Khi có kế hoạch chung về công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, từng ngành sẽ có kế hoạch riêng, cụ thể chi tiết từng đoàn và nội dung giám sát để thực hiện các nội dung giám sát theo kế hoạch chung. Kết quả sau giám sát sẽ kiến nghị, đề nghị cụ thể cấp thẩm quyền cần khắc phục hạn chế. Sau đó, tiếp tục theo dõi việc khắc phục hạn chế của đơn vị kiến nghị.

Đối với công tác phản biện xã hội, có 03 hình thức tổ chức phản biện là tổ chức hội nghị phản biện khi có văn bản yêu cầu đề nghị tổ chức phản biện; gửi dự thảo văn bản phản biện xã hội đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lấy ý kiến phản biện xã hội; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lấy ý kiến phản biện xã hội. Tuy nhiên, do đây là một mặt công tác mới nên Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Thời gian tới, các bên thống nhất đẩy mạnh công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thông tin, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định; kiểm tra, hướng dẫn hệ thống ngành mình thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Trúc Hằng