Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể  cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017 theo tinh thần Công văn số 3233/MTTW-BTT, ngày 28/2/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

MTTQ hoàn thiện, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống, góp phần đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.


Theo đó, các nội dung, phần việc cơ bản cần triển khai bao gồm: tiếp tục triển khai tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, kịp thời tổ chức, triển khai các hoạt động cứu trợ, vận động tạo Quỹ vì người nghèo.

Tổ chức phát động và triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; thực hiện nhiệm vụ tổ chức phát động phong trào, hiệp thương phân công phát huy vai trò các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai hiệu quả phong trào trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp hỗ trợ tích cực, hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, tôn vinh, biểu dương, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các đề án, kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trong công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là tham gia xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đẩy mạnh vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp với người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, đóng góp hiệu quả vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với Lào, Campuchia; chủ trì tổ chức giám sát các lĩnh vực đã thống nhất; triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo như một nội dung quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể ở xã, phường phân công giúp đỡ để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã không phát hiện và không có tổ chức thành viên nào giúp đỡ và một số nội dung khác.

Mai Thành