Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh.

 UBMTTQVN tỉnh triển khai các nghị quyết của Đảng đến đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh.


Việc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04-KH/TW trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quá trình tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyêt số 04 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống Mặt trận, xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân, bám sát thực tiễn, kiên trì thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đế đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, góp phần giải quyết những vụ việc gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân.

Mai Thành