Thực hiện hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau vừa triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016 – 2020.

Hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp được ít nhất 01 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Theo đó, hàng năm mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 01 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mỗi cơ sở Hội phấn đấu giúp thêm ít nhất 05 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó giúp được ít nhất 01 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều (có danh sách theo dõi hộ cụ thể); đơn vị Hội cấp huyện giới thiệu được ít nhất 02 điển hình cá nhân, 02 điển hình tập thể tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi huyện/thành Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu đến năm 2020 đạt ít nhất 85% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, tiếp nhận thông tin, tham gia các cuộc họp, nâng cao kiến thức, nhận thức về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và 8 tiêu chí cuộc vận động; ít nhất 70% số xã trong huyện, thành phố hoàn thành chỉ tiêu “85% hộ đạt 3 sạch”.
 

Việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao về nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp về các nội dung tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nội dung của 11/19 tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19); tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Khẳng định vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội các cấp; phát huy được sự tự giác, đoàn kết giúp đỡ của hội viên phụ nữ, các hộ gia đình trong cộng đồng; tham gia đóng góp hiệu quả vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mai Thành