Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” năm 2017 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.


Trao bảng tuyên truyền về nội dung thực hiện cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động cho Mặt trận các cấp triển khai.
Mục đích của Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” năm 2017 nhằm tạo bước chuyển biến, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, lắng nghe, phản ánh ý kiến nhân dân, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ Mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác thông tin tuyên truyền phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, tiếp tục và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương
.

Mai Thành