Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa triển khai, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình tại địa bàn.

.Mô hình nuôi cá chình trên địa bàn thành phố Cà Mau mang hiệu quả cao kinh tế cao, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo đó, các mô hình lần lượt tại thành phố Cà Mau với tên gọi xây dựng mô hình mới về phát triển kinh tế theo hình thức tổ hợp tác và nhân rộng các mô hình “Ngày chủ nhật xanh – sạch –đẹp”, “tuyến phố văn minh”, “tuyến phố không rác”.
 

Huyện Thới Bình xây dựng mô hình mới về nông thôn mới và nhân rộng các mô hình về khu dân cư tự quản về môi trường; cột cờ kiễu mẫu; khu dân cư tự quản về an ninh – trật tự - an toàn giao thông.

Huyện U Minh xây dựng mô hình mới về giảm nghèo bền vững, khu dân cư xóa trắng hộ nghèo và nhân rộng các mô hình trồng rau màu sạch; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và hàng rào xanh – sạch – đẹp.

Huyện Cái Nước xây dựng mô hình mới về an toàn giao thông và nhân rộng các mô hình nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến; trồng và bảo vệ cây xanh; xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Huyện Phú Tân xây dựng mô hình mới về phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, khu dân cư tự quản về môi trường, trồng hàng rào xanh.

Huyện Trần Văn Thời xây dựng mô hình mới về phát triển kinh tế theo hình thức tổ hợp tác và nhân rộng các mô hình trồng hàng rào cây xanh; không dùng xung điện để làm bẩy chột và đánh bắt cá đồng.

Huyện Đầm Dơi xây dựng mô hình mới về phát triển kinh tế theo hình thức tổ hợp tác và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, về an ninh trật tự.

Huyện Năm Căn xây dựng mô hình mới về phát triển kinh tế theo hình thức tổ hợp tác và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, về an ninh trật tự và về an toàn giao thông.

Huyện Ngọc Hiển xây dựng mô hình mới về bảo vệ môi trường, bảo tồn khu sinh thái, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế theo hình thức tổ hợp tác.

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xây dựng 36 loại mô hình, triển khai thực hiện ở 66/101 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với nhiều tên gọi, loại hình khác nhau như: Phát triển kinh tế, xóa nghèo có 17 mô hình; Bảo vệ môi trường có 10 mô hình; văn hóa, văn minh có 06 mô hình và an ninh trật tự toàn giao thông 03 mô hình. Hầu hết, các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Mai Thành