Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
 

Mở cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày thương - binh - liệt sĩ.


Theo đó, các nội dung trọng tâm của hoạt động thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống lịch sử cách mạng, ý nghĩa, công lao to lớn của liệt sĩ, thương binh, người có công với nước; tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với nước. Biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công ở các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân; gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt khó, làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt. Phối hợp rà soát, lập danh sách các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về đời sống để có kế hoạch huy động, vận động toàn xã hội tham gia giúp đỡ, chăm sóc. Đồng thời, vận động thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước phát huy truyền thống quê hương, truyền thống gia đình, nỗ lực vượt khó vươn lên. Tiếp tục vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 trong toàn tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nhận đỡ đầu để không có trường hợp gia đình chính sách khó khăn nào không có tổ chức đoàn thể giúp đỡ.

Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi. Kịp thời phát hiện đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội về thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi với người có công với nước để kịp thời đề xuất giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, tập trung giải quyêt dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng, đảm bảo tất cả người có công với nước được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng theo quy định.

Qua đó, nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Nêu gương điển hình những cá nhân và gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của họ, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với nước.

Mai Thành