Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai đến các tổ chức thành viên cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2017.

Cao điểm Ngày pháp luật (9/11) năm 2017 được tổ chức từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017

Ngày pháp luật năm 2017 với chủ đề tuyên truyền “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp". Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm. Trong đó, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017. Về hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng một số hình thức: hội nghị, tập huấn, quán triệt; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017; Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, có thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pa- nô, băng rôn, khẩu hiệu như “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân” và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

Mai Thành