Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa triển khai công tác tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam -Campuchia" và "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" 2017.
 

Đẩy mạnh tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia" và "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" 2017.


Theo đó, đối với các hoạt động tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia" được thực hiện cao điểm sau tháng 6/2017. Đối với các hoạt động tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" được thực hiện cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2017. Công tác tuyên truyền cần đảm bảo tính thống nhất về nội dung, thông tin chính xác, hình thức đa dạng, phong phú, phù họp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền phát động phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia", kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào".

Việc triển khai công tác tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam -Campuchia" và "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" 2017 nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đât nước; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào trong quá khứ và hiện tại; phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thê lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài nhằm chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình đoàn kết, gắn bó sâu nặng Việt Nam - Campuchia, Việt Nam – Lào. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tâng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Mai Thành