Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, các tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội, trong đó chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Thuận làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại.

Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Khánh Tiến nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Kết quả chỉ đạo đến ngày 18-01-2019: đã cũng cố 98/98 Ban công tác Mặt trận ấp, khóm; có 8/8 đơn vị Mặt trận xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương cử ra 267 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ, trong đó có 39 nữ; hiệp thương giới thiệu 24 vị ủy viên giữ các chức danh trong Ban Thường trực, trong đó có 8/8 vị tiếp tục giới thiệu tái cử giữ chức Chủ tịch MTTQVN cấp xã; hiệp thương giới thiệu 99 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Được biết, theo Kế hoạch dự kiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tiến hành tổ chức Đại hội trong tháng 4/2019.

Nguyễn Khỏe