Trong 03 ngày (15, 16 và 17/9/2020), Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh do ông Trịnh Hoàng Thuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát triển khai, thực hiện chế độ, chính sách cho các Tổ hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Khánh Hòa, xã Khánh Tiến và thị trấn U Minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh giám sát tại xã Khánh Tiến

Tại mỗi nơi đến, Đoàn giám đã chia thành 03 tổ xuống ấp, khóm làm việc với Tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở và Trưởng ban công tác Mặt trận để nắm thông tin, số liệu có liên quan đến nội dung giám sát; sau đó về làm việc tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Nhìn chung, trong công tác hòa giải cơ sở và triển khai kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Khánh Hòa, xã Khánh Tiến và thị trấn U Minh có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản của tỉnh, huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập Hội đồng và Tổ hòa giải cơ sở các ấp, khóm; công tác tiếp nhận đơn và thực hiện hòa giải thành đạt tỷ lệ cao; ngân sách cấp xã tự cân đối trong nguồn chi hành chính để chi trả các chế độ theo quy định; việc cấp kinh phí hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện tốt.

Sau giám sát, Đoàn giám sát tổng hợp chung để báo cáo, kiến nghị cơ quan thẩm quyền để có hướng chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho các Tổ hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tốt hơn trong thời gian tới./.

Gia Huy