Ngày 04/9/2019, Đoàn công tác của huyện do ông Trịnh Hoàng Thuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tiếp công dân (giai đoạn 2018-2019) tại Phòng Tư pháp huyện.

Ông Trịnh Hoàng Thuấn, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm việc tại Phòng Tư pháp.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Phòng Tư pháp huyện báo cáo những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả nổi bậc như: đã chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành Chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) trên địa bàn huyện; kịp thời tham mưu, trình UBND thành lập, củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; phối hợp tổ chức  03 cuộc Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải, có trên 350 lượt người tham dự; soạn thảo in ấn và phát hành trang tin “Pháp luật và đời sống” 25.000 tờ; nhận và cấp 10.500 bản tin của Sở Tư pháp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và khai thác 53 tủ sách pháp luật với hơn 822 đầu sách tại các xã, cơ quan, đơn vị trường học. Lực lượng tuyên truyền viên cấp xã có 105 thành viên; có 98 tổ hòa giải gồm 584 thành viên; tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở được 462 cuộc có 3.615 lượt người dự. Hằng năm, được Hội đồng nhân dân huyện phân bổ kinh phí hoạt động cho công tác PB,GDPL là 88.000.000 đồng để chi trả báo cáo viên và các hoạt động liên quan đến triển khai pháp luật đảm bảo theo quy định….

Bên cạnh kết quả đạt được, còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng lúc, từng nơi chưa được thực hiện thường xuyên; một số địa phương, đơn vị thực hiện hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú; kỹ năng phổ biến pháp luật của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa cao, chưa thu hút được người nghe; sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một số ít cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn hạn chế,...

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, ông Trịnh Hoàng Thuấn đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Luật PB,GDPL, Luật tiếp công dân đối với Phòng tư pháp; chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đề xuất của Phòng. Kết thúc đợt giám sát Đoàn sẽ tổng hợp hoàn thiện báo cáo và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền có hướng chỉ đạo kịp thời.

Được biết trước đó Đoàn đã đi giám sát thực tế tại các xã Khánh Hòa, Khánh Tiến và Nguyễn Phích.

                                                                                         Gia Huy