Vừa qua, bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

U Minh chọn ấp 15, xã Khánh Lâm, làm chỉ đạo điểm cấp huyện để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 vào ngày 04/11/2020

Cuộc họp đã thông qua nhiều nội dung có liên quan đến việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 và đi đến thống nhất lấy chủ đề “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, gắn với phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương” để thực hiện các nội dung trong Ngày hội. Chọn ấp 15, xã Khánh Lâm làm điểm chỉ đạo Ngày hội cấp huyện và được tổ chức ngày 04/11/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo các ấp, khóm thuộc các xã, thị trấn còn lại. Theo kế hoạch thời gian chỉ đạo tổ chức Ngày hội trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành đến hết ngày 18/11/2020.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: đề nghị việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 cần được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid -19, nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020; yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo bám sát vào nội dung kế hoạch và nội dung phân công phụ trách để chỉ đạo kịp thời; các xã, thị trấn sớm xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức Ngày hội từng ấp, khóm.

   Gia Huy