Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Khánh Tiến tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Tại Hội nghị bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quán triệt, triển khai các văn bản như: Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT, ngày 24/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Công văn số 1245/MTTQ-BTT, ngày 24/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Công văn số 4528/UBND-NN, ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện và Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT, ngày 14/12/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Tiến. Thời gian tiến hành tổ chức lấy ý kiến người dân từ ngày 20/12/2018 đến ngày 02/01/2019 để tổng hợp và báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Kết thúc Hội nghị ông Lâm Văn Vốn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thay mặt Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chỉ đạo Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các ấp làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, tổng hợp báo cáo về xã theo kế hoạch.

                                                                                                            Nguyễn Khỏe