Đại biểu tham dự Hội nghị MTTQVN tỉnh Cà Mau lần thứ bảy khóa VIII.

Năm 2016, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; các phòng trào thi đua yêu nước; phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân chấp hành, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng dân cư; Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội; họa động đối ngoại nhân dân; kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng thông báo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh Cà Mau. Đồng thời, đề nghị UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tăng cường giám sát công tác thực hiện việc quản lý nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn gian lận thương mại, bán hàng đa cấp; công tác giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật… trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phụ trách.

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân được Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau tặng Cở thi đua và Bằng khen có thành tích xuất sắc về công tác Mặt trận Tổ quốc trong thời gian qua.
 

Ngọc Hân