Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn (khóa VII) nhiệm kỳ 2019 – 2024
tổ chức Hội nghị lần thứ Ba (bất thường)

Ngày 16/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn (khóa VII) nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ Ba (bất thường) để hiệp thương cử bổ sung các chức danh Ủy viên và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đến dự, có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phương Đông, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trần Văn Mến và 35/45 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Theo đó, Hội nghị đã thông qua các tờ trình và văn bản có liên quan, tiến hành hiệp thương cử bổ sung thay thế 02 thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với ông Lê Hoàng Điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và ông Dương Việt Truyền, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Lê Hoàng Điểm. Kết quả, 100% các vị Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất. 
Việc hiệp thương cử bổ sung các chức danh trên nhằm củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đảm bảo vai trò lãnh, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.


Quang cảnh Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ Ba

Tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa và Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và triển khai Công văn vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Tài Nguyên