Ngày 17/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an cấp xã, thành viên Ban phát triển ấp và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Đối với việc xây dựng và nhân rộng mô hình do Mặt trận Tổ quốc chủ trì thực hiện có các văn bản nguồn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện như Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 15/02/2017 về việc xây dựng và nhân rộng mô hình; Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 về nội dung tuyên truyền, vận dộng các loại mô hình do MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng và nhân rộng; Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 về việc xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2022. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm quan tâm thực như: Tiếp tục quán triệt và triển khai và thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 15/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc xây dựng và nhân rộng các mô hình; tiếp tục tăng cường hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm nâng cao chất lượng các mô hình đã được xây dựng từ năm 2017 đến năm 2021; xây dựng ít nhất ở mỗi huyện, thành phố có đủ 04 loại mô hình về an toàn thực phẩm; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; an toàn giao thông và khu dân cư tự hào dùng hàng Việt; mỗi huyện, thành phố chọn 1 mô hình khu dân cư tự hào dùng hàng Việt báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về quy mô, số hộ tham gia, địa điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ một số nội dung thực hiện; thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc, rà soát lại những mô hình có cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn ra Quyết định công nhận và gắn bảng tên mô hình theo tinh thần Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung tuyên truyền, vận động các loại mô hình do MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng và nhân rộng. Phấn đấu đến cuối năm 2022 có ít nhất từ 95% trở lên mô hình được công nhận và gắn bảng tên; tuyên truyền, phổ biến những mô hình có hiệu quả điển hình thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin, đại chúng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt các tổ chức Hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng... nhất là tham gia viết tin, bài điển hình về mô hình có hiệu quả, gửi về Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời, tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả, chất lượng các mô hình, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện; thông qua đó, làm nòng cốt cho phong trào và rút kinh nghiệm cho quá trình tiếp tục tổ chức triển khai, nhân ra diện rộng trên địa bàn.

Trúc Hằng