Ngày 09/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an cấp xã, thành viên Ban phát triển ấp và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự. 

Đại biểu tham dự tập huấn
 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt, triển khai Thông tri số 25/TT-MTTW-BTT ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục quán triệt và tăng cường thực hiện Kế hoạch số 127/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2022, Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung tuyên truyền, vận động các loại mô hình do MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng và nhân rộng; Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững năm 2022; Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Cà Mau. Triển khai công tác tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức tự giác, làm thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, hưởng ứng thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa". Triển khai công tác tham gia tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc". Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trúc Hằng