Thực hiện chương trình công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội tại một số đơn vị trong tỉnh.
 

 
Trung tuần tháng 5/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội tại một số đơn vị trong tỉnh.

Theo đó, thời gian tổ chức giám sát được thực hiện trong trung tuần tháng 5/2017. Các nội dung giám sát bao gồm việc thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và việc quản lý về tổ chức, hoạt động của Hợp Tác xã trên địa bàn huyện Trần Văn Thời; việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông mới trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Phú Tân và xã Trí Lực, huyện Thới Bình; việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại xã Nguyễn Phích và xã Khánh Tiến, huyện U Minh; việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại trị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc nhằm phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Đồng thời, hát huy mặt tích cực, phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém để khắc phục và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định của pháp luật cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước; xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân.

Mai Thành