Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về công tác tuyên truyền biển - đảo năm 2017 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai công tác tuyên truyền biển - đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh.

 

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng sa và Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý.


Việc triển khai công tác tuyên truyền biển - đảo năm 2017 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc nhằm tuyên truyền chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển - đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên biển Đông. Củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về biển - đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển - đảo. Đồng thờ, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển - đảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển - đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển - đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mai Thành