“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
41.Số: 01/KH-BCĐKế hoạch30/12/2009Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
42.Số: 24/CT-TTgChỉ thị17/09/2014Về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
43.Số: 634 /QĐ-TTgQuyết định29/04/2014Về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014-2020
44.Số: 2957/UBND-NNTNThông tư18/04/2017V/v thực hiện Thông tư số 05 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45.số 705/QĐ-UBNDHướng dẫn13/04/2017HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2017-2020
46.Số: 02/2017/TT-BXDThông tư01/03/2017Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
47.Số; 1980/QĐ-TTgQuyết định17/10/2016Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
48.Số: 767/QD-UBNDQuyết định04/05/2016Về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
49.Số:76/KH-MTTQ-BTTKế hoạch13/10/2016Thực hiện Phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
50.Số:108/KH-MTTQ-BTTKế hoạch29/05/2017Hiệp thương và phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”