Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Quỹ ‘Vì người nghèo”.

Chiều ngày 20/02/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn, hướng dẫn cho lãnh đạo trực tiếp phụ trách Quỹ “Vì người nghèo” và Kế toán phụ trách Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên hướng dẫn một số nguyên tắc, quy định về danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho cho Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Hướng dẫn thực hiện Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" sửa đổi năm 2016 được ban hành theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, đại biểu còn được Trung ương triển khai tinh thần Công văn số 10096/BTC-HCNS ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính về việc kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và trao đổi, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm kế toán cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Trọng Vy