BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH CÀ MAU (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

Ông Lê Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch

 

Dương Thu Phương

 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực
Ông

 

Đoàn Tấn Sỹ

 

Phó Chủ tịch
Ông

 

Phan Mộng Thành

 

Phó Chủ tịch

 

Trương Thanh Tạo

 

Ủy viên Thường trực
Ông

 

Dương Thành Công

 

Ủy viên Thường trực
Ông

 

Trần Việt Phương

 

Ủy viên Thường trực
Ông

 

Quan Văn Thắng

 

Ủy viên Thường trực
Ông

 

Lâm Văn Đoàn

 

Ủy viên Thường trực
Ông

 

Trần Minh Lăng

 

Ủy viên Thường trực