Ngày 04/4/2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận đợt 1 năm 2017 cho cán bộ Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại diểm cầu tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Dũng tham dự hội nghị.


Đại biểu tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản về định hướng công tác Mặt trận năm 2017 theo Nghị quyết của Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6; triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quán triệt việc tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; đổi mới công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc năm 2017.

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn chi tiết các bước, quy trình thực hiện các nội dung, chương trình, các phong trào, các cuộc vận động, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp.

Mai Thàn