Sáng ngày 22/4/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước chủ trì phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho 93 vị là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Trong 03 ngày, từ ngày 22 đến hết ngày 24/8/2018, đại biểu sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản với 06 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác tôn giáo, dân tộc của MTTQVN và hướng dẫn giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng dẫn, trao đổi và thảo luận những nội dung, nhiệm vụ mới về công tác Mặt trận, nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản trong thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân./.

Cẩm Tú