Ngày 09/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức hội nghị lần thứ hai, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; nhất là, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiếp tục được duy trì và thực hiện. Kết quả, Quỹ “Vì người nghèo” được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tính từ đầu năm đến nay các cấp trong huyện đã vận động được số tiền 5,783 tỷ đồng; hướng dẫn Mặt trận các cấp trong huyện khảo sát đăng ký xây dựng và nhân rộng 128 mô hình trong năm 2019, được gắn kết chặt chẽ trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2019, MTTQ Việt Nam và các ngành đoàn thể cấp xã đã đăng ký xây dựng 109 mô hình về lĩnh vực môi trường; hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch và quy định của Trung ương; nhiều phong trào, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được triển khai hiệu quả.

Diễm My