Sáng ngày 10/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố nhằm triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì tại điểm cầu Cà Mau.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các chuyên đề: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Quy định số 212/QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và thông báo một số văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Trọng Vy