Ngày 12/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 14 nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2024.

Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác Mặt trận năm 2023

Năm 2023, được sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ Đầm Dơi và việc tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn thể hiện được trung tâm đoàn kết, thu hút tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện nhà tiếp tục được giữ vững; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tập trung triển khai, truyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh - xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận được tăng cường, tập trung hướng về cơ sở; công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện; các mô hình hiệu quả được nhân rộng, vai trò của Trưởng ban Công tác Mặt trận và người có uy tín trong đồng bào dân tộc ngày càng được phát huy, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua các hình thức, đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 1.860 lượt, có trên 30.000 lượt người nghe và dự; UBMTTQVN huyện đã chủ trì phối hợp với  các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 21 cuộc giám sát, trong đó có 08 cuộc giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ các cấp đã chủ trì giúp thoát nghèo và cận nghèo 102 hộ; có 08 ấp xóa trắng hộ nghèo và cận nghèo; duy trì, nhân rộng 99 mô hình; vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 1,6 tỷ đồng, vật chất khác quy ra tiền trên 6,8 tỷ đồng. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phối hợp giám sát được 45 công trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, 29 công trình cầu, lộ giao thông nông thôn, qua giám sát chưa phát hiện sai phạm; hòa giải thành 112/142 vụ việc tiếp nhận, đạt tỷ lệ 78,78%, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,...

Trúc Hằng