Sáng ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Nguyễn Thanh Liêm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Hoàng Rắt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện U Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất một số nội dung sau: huyện U Minh được bầu tổng số 31 đại biểu; thành lập 08 đơn vị bầu cử ở 08 xã, thị trấn; đại biểu được phân bổ theo khối với số lượng là 70 đại biểu (khối Đảng 8 đại biểu; khối Mặt trận, đoàn thể 8 đại biểu; chuyên trách HĐND 02 đại biểu; khối cơ quan nhà nước 7 đại biểu; khối lực lượng vũ trang 03 đại biểu; các xã, thị trấn 27 đại biểu; khối đơn vị sự nghiệp 5 đại biểu; khối sản xuất kinh doanh 4 đại biểu). Tỷ lệ cơ cấu kết hợp gồm 25 đại biểu phụ nữ, chiếm 35,71%; 11 đại biểu trẻ tuổi, chiếm 15,71%; 7 đại biểu ngoài đảng, chiếm 10%; 02 đại biểu dân tộc chiếm 2,85%; 01 đại biểu tôn giáo, chiếm 1,42%.

Gia Huy