Chiều ngày 03/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau lần thứ 15, khóa XI (bất thường) để thông qua các văn kiện và các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 .

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cà Mau; các dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau khóa mới; Đề án đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các đại biểu cũng tiến hành thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, qua đó giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ mới thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Minh Lăng