Sáng ngày 23/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội đồng Giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh tỉnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc tôn giáo năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đã đến dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26/9/2019 với gần 100 chức sắc tôn giáo tham dự. Đến với lớp tập huấn lần nầy, các đại biểu được truyền đạt kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng an ninh Nhân dân; xây dựng và phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch để bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới.

Mai Thành