Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Quốc Bảo đã đến dự.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng chính sách xã hội- Chi nhánh tỉnh Cà Mau.

Những nội dung phối hợp cụ thể được ký kết: Công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội…

Thông qua Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng. Huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bảo đảm an sinh xã hội.

Tuấn Vinh