Ngày 22/4/2019, Ban Thường Ủy ban MTTQVN huyện Năm Căn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 cho cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2019. 

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 22/4/2019 đến 25/4/2019). Các đại biểu sẽ được báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về 07 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trang bị những kiến thức mới về công tác Mặt trận, góp phần nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ có hiệu quả hơn trong công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Tài Nguyên