Tân Thành là một trong 7 xã của thành phố Cà Mau, được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, thời gian qua, trước tình hình diễn ra của dịch bệnh Covid-19, xã Tân Thành luôn quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong phòng chống dịch bệnh gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Với những tiêu chí dễ, địa phương ưu tiên thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện từng bước; kết hợp huy động sự đóng góp, ủng hộ của người dân trong việc hiến đất, tự giác dặm vá trồng các tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh, xây dựng mô hình Dân vận khéo, tranh thủ từ các nguồn vốn hỗ trợ do các doanh nghiệp, mạnh thường quân phấn đấu để hoàn thành theo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Nhiều tuyến đường trồng hoa đem đến cho thành phố Cà Mau một diện mạo mới

Ngày 31/10/ 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp cùng các ngành Mặt trận, đoàn thể và địa phương phát động phong trào ra quân kiểm tra, rà soát, củng cố các mô hình, vệ sinh các tuyến đường, trồng hàng rào cây xanh để củng cố hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao do thời gian qua bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Tân Thành. Qua đó, có 07 mô hình do MTTQ xã chủ trì xây dựng, 13 mô hình do các tổ chức thành viên xã phối hợp đảm nhận, 01 mô hình phát triển kinh tế tự phát nuôi Chồn Hương thu nhập lợi nhuận  trên 700 triệu/năm của 01 hộ dân ấp 3,... Các mô hình đều mang lại hiệu quả 80% trở lên, giúp cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú các ấp đều có tuyến đường hoa, có hệ thống điện chiếu sáng, cảnh quan môi trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Công tác giảm nghèo luôn được chính quyền, Mặt trận, các ngành đoàn thể xã quan tâm, trước tình hình dịch bệnh diễn ra, đời sống bà con gặp phải nhiều khó khăn, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể các cấp đang ra sức huy động các nguồn lực, tranh thủ từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho bà con nghèo trên địa bàn xã.

 

Hiện nay, thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; có 02/07 xã đang chờ thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Tân Thành phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021. Với quan điểm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau “Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của người dân”, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong thành phố đã chủ động, kịp thời lồng ghép các nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” vào chương trình công tác, xem việc triển khai thực hiện những nội dung của cuộc vận động là nhiệm vụ lớn, trọng tâm hàng năm. Cụ thể, MTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024 với các nội dung: Vận động nhân dân phát huy nội lực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Động viên nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai kế hoạch về xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2021 đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, có 78 mô hình đăng ký triển khai thực hiện (Trong đó: có 13 mô hình về môi trường, 05 mô hình an toàn thực phẩm, 11 mô hình an toàn giao thông, 05 mô hình xây dựng nông thông mới, 02 mô hình đô thị văn minh, 11 mô hình an ninh trật tự, 06 mô hình phòng, chống ma túy/HIV, 05 phát triển kinh tế, 06 mô hình giảm nghèo, 06 mô hình tự hào dùng hàng Việt Nam và 08 mô hình khác); Có 121 mô hình chủ trì và phối hợp. Kết quả có 20 mô hình được công nhận, gắn bảng tên, số mô hình còn lại đạt 90% hiệu quả. Đăng ký thực hiện hỗ trợ giảm 86 hộ thoát nghèo, cận nghèo…

Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian tới, cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác tư tưởng, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; kết nối liên xã, thành phố; ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tập trung phát triển các mô hình hàng rào cây xanh, các tuyến đường xanh - sạch - đẹp,…

Minh Lăng