Ngày 10/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an cấp xã, thành viên Ban phát triển ấp và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời.

Đại biểu tham dự tập huấn

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn mới, nhằm góp phần cho các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đạt kế hoạch để ra. Cung cấp thông tin và nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ MTTQ, các đoàn thể các cấp phục vụ công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Chương trình OCOP), gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại cộng đồng dân cư. Hướng dẫn cán bộ MTTQ và các đoàn thể các cấp thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Trúc Hằng