Ngày 07/01/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Nước tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2020. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Cái Nước tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ mới; phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì, giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc để động viên, tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền được 3.850 cuộc, có 103.950 lượt người tham dự. Quyết định công nhận 47/97 mô hình do Mặt trận cấp xã chủ trì thực hiện. Toàn huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 27,3 tỷ đồng. Mặt trận và đoàn thể đã giúp 222/329 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo. Mặt trận và đoàn thể tổ chức giám sát 31 cuộc như: thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, thực hiện 13 phần việc về xây dựng nông thôn mới, thực hiện chế độ thai sản, chi trả chế độ chính sách, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, việc quản lý và sử dụng đất công, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn do nhân dân đóng góp, chi trả tiền điện cho hộ nghèo, chi trả phụ cấp cho cán bộ ấp, khóm,… Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 46 cuộc từ nguồn vốn do nhân dân đóng góp.

Phát biểu tại buổi làm việc Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ghi nhận những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Cái Nước đã đạt được. Mong muốn địa phương thời gian tới cần phối hợp các ngành để có giải pháp lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào để tuyên truyền có hiệu quả hơn; quyết tâm thực hiện công tác giảm nghèo để phấn đấu đạt theo Nghị quyết cấp ủy đề ra; công tác đào tạo nghề cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn; xác định nội dung Mặt trận chủ trì và phối hợp trong công tác xây dựng nông thôn mới để thực hiện hiệu quả các phần việc.

Trúc Hằng