Ngày 26/5/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc và Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc thuộc huyện Trần Văn Thời.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời

Đối với xã Khánh Lộc, qua rà soát đã đưa 167 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm vào danh sách đủ điều kiện được hỗ trợ để niêm yết công khai và trình cấp trên phê duyệt theo quy định. Thị trấn Sông Đốc đã rà soát, đưa 298 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm vào danh sách đủ điều kiện được hỗ trợ để niêm yết công khai và trình cấp trên phê duyệt theo quy định. Ngoài ra, cả hai đơn vị tích cực quán triệt các chủ trương của Trung ương, Tỉnh và Huyện về thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền biểu dương những kết quả mà chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của 2 đơn vị đã thực hiện. Lưu ý địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành để rà soát, tổng hợp đối tượng hưởng lợi theo đúng quy định; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cho nhân dân địa phương hiểu về đối tượng thụ hưởng cũng như chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào bị ảnh do đại dịch Covid – 19. Phát huy vài trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, chi hỗ trợ cho hộ dân hưởng lợi theo đúng quy định,…

Mai Thành