Sáng ngày 25/12/2018, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động, tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc trong huyện được kiện toàn, củng cố; nội dung, hình thức hoạt động tiếp tục được đổi mới; phát huy hiệu quả của Ban công tác Mặt trận, tổ nồng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận được thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền trên 1.087 cuộc, có 58.466 người dự; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 01 tỷ đồng; thực hiện 267 mô hình do Mặt trận chủ trì và 543 mô hình do Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện. Chủ trì giám sát 02 cuộc về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 267 công trình tại địa bàn, Ban Thanh tra nhân dân giám sát 97 cuộc; hòa giải thành 589/713 vụ việc, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm tại khu dân cư.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương ghi nhận những kết quả mà Mặt trận các cấp trong huyện đã đạt được; lưu ý thời gian tới, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận trong công tác giảm nghèo và xây dựng mô hình; Mặt trận chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2019; phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cá nhân tiêu biểu để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động tại địa bàn.

Trúc Hằng