Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019.

Sáng ngày 10/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; nhất là, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiếp tục được duy trì và thực hiện,… Ngoài ra, Hội nghị còn thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thông qua chương trình làm việc toàn khóa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thông qua Nghị quyết hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2 Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng ghi nhận những thành tích mà Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã đạt được. Mong muốn trong 03 tháng cuối năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả 05 chương trình trọng tâm năm 2019; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phát động tháng cao điểm vì người nghèo, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; rà soát lại các nhiệm vụ đã đề ra để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phối hợp Ban Dân vận cùng cấp xây dựng dự thảo văn kiện lĩnh vực phụ trách góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng cấp mình; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2019,…

Trúc Hằng