Ngày 10/01/2024, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) năm 2023 trên địa bàn tỉnh và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh - Phan Mộng Thành chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội, Cuộc vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Có sự phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng Việt, giúp hàng Việt từng bước tiếp cận được người tiêu dùng. Từng cấp, từng ngành đã có chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể triển khai Cuộc vận động vào chương trình công tác của ngành, nên đã thu hút được sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh, các chủ trương của Trung ương và tỉnh được triển khai kịp thời, từ đó làm cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động. Mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt” ngày thêm phát huy hiệu quả, nâng cao hiệu quả về nhận thức và hành vi mua sắm, động viên, khích lệ nhân dân sử dụng hàng Việt. Nhận thức của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trong tỉnh được nâng lên; người sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng, mẫu mã, bình ổn giá cả hàng hóa để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, người tiêu dùng từng bước quan tâm nhiều hơn đối với hàng hóa sản xuất trong nước, tích cực tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động trên phạm vi toàn tỉnh. Các hoạt động quản lý nhà nước về thị trường có sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan và ngành chức năng tại địa phương; các hành vi kinh doanh hàng hóa chưa đúng quy định được nhắc nhở, xử lý; quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng được quan tâm bảo vệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, hàng hóa được lưu thông để phục vụ nhân dân,…

Năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục  đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và các văn bản, chủ trương mới của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương và của Tỉnh. Tăng cường các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp với các địa phương, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá thông suốt, đáp ứng đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng; đề nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động, tăng cường công tác quảng bá thông tin về sản phẩm của địa phương đã được công nhận, góp phần đưa sản phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam” ở các huyện, thành phố. Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm, quy chế làm việc và việc triển khai thực hiện cuộc vận động,…

Mai Thành