Sáng 08/9/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân triệu tâp hội nghị lần thứ 9 (bất thường) để hiệp thương giới thiệu thay thế 03 Ủy viên Ủy ban và cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Kết quả tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Hữu Quận, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.  

 Văn Vinh