Chiều ngày 02/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân lần thứ 15, khóa VIII (bất thường) để làm công tác nhân sự.

PCT UBMTTQVN tỉnh Phan Mộng Thành phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày các bước, quy trình để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biểu quyết thống nhất cử làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2014 – 2019. Qua biểu quyết có 100% đại biểu tán thành. Kết quả, Bà Võ Ngọc Hân được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đây là một trong những hoạt động để đảm bảo công tác nhân sự chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Mai Thành