Ngày 11/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; thành viên Ban Phát triển ấp, khóm và một số cá nhân tiêu biểu ở ấp, khóm trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự.

 

Đại biểu tham dự tập huấn

Đối với nội dung Mặt trận các cấp chủ trì xây dựng và nhân rộng mô hình, Mặt trận các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT và Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lồng ghép với việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền, phổ biến, học tập, nhân rộng những mô hình có hiệu quả, điển hình, thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin, đại chúng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt các tổ chức Hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng... nhất là tham gia viết tin, bài điển hình về mô hình có hiệu quả. Trong năm 2023 đề nghị mỗi huyện, thành phố phải xây dựng ít nhất 01 mô hình về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; Mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất 03 loại mô hình gồm 01 mô hình về an toàn thực phẩm, 01 mô hình an toàn giao thông và 01 mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt”; Mỗi ấp, khóm phải có ít nhất 01 mô hình được xây dựng hoàn chỉnh và công nhận trong năm 2023. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc, rà soát lại những mô hình, kể cả mô hình của các tổ chức thành viên có cách làm hay, hiệu quả để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn ra Quyết định công nhận và gắn bảng tên mô hình theo tinh thần Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả, chất lượng các mô hình, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện; thông qua đó, làm nòng cốt cho phong trào và rút kinh nghiệm cho quá trình tiếp tục tổ chức triển khai, nhân ra diện rộng trên địa bàn.

Trúc Hằng