Thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Tân, giai đoạn 2017 – 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Tân.


Theo đó, nội dung trọng tâm thực hiện gồm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền để xác định các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn cho mỗi xã, thị trấn, ấp, khóm và từng gia đình đề xuất và tự nhận những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực; phối hợp hướng dẫn mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm phải đăng ký ít nhất thực hiện một nội dung, công việc cụ thể hoặc công trình tự quản, góp phần đạt mục tiêu chung về xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; phối hợp công tác giải quyết việc làm, dạy nghề, đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp vận động chăm lo cuộc sống cho người nghèo bằng các chương trình an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động trong các chương trình vì người nghèo; hiệp thương, phân công giúp hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững, thực hiện tốt phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức hoặc cá nhân nào hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không có tổ chức nào phát hiện, giúp đỡ, góp phần thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, thực hiện các mô hình của Mặt trận Tổ quốc; phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Tân giai đoạn 2017 – 2020 nhằm hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên cùng cấp để hướng dẫn, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa bàn dân cư một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, nhằm góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Mai Thành