Ngày 15/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức bế giảng hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho 277 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ ngày 14 và kết thúc ngày 15/6/2018. Tham dự hội nghị tập huấn lần này các đại biểu được tiếp thu các nội dung và chuyên đề về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phương pháp tổng hợp, nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận các cấp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác MTTQ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trọng Vy