Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015, Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT 

6 tháng đầu năm 2017, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì xây dựng và nhân rộng 153 mô hình

Theo đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn kịp thời, triển khai trong hệ thống Mặt trận và đến tận trên địa bàn ấp, khóm để thực hiện rộng rãi.

Ngay những tháng đầu năm 2017, vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh đã trở thành phong trào thi đua tích cực bắt tay vào cuộc, tiến hành khảo sát, nắm tình hình địa bàn; phối hợp lựa chọn địa bàn thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình; tuyên truyền, vận động nhân dân ở cộng đồng dân cư đăng ký thực hiện; chọn điểm, chọn mô hình để chỉ đạo thực hiện.

Kết quả qua 6 tháng đầu năm 2017, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì xây dựng và nhân rộng 153 mô hình; phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng 147 mô hình. Riêng, các tổ chức thành viên đã xây dựng là 404; có 154 mô hình Nhân dân tự xây dựng. Các mô hình với nhiều tên gọi như Phong trào ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, Khu dân cư “An toàn giao thông, ổn định về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường”; Cảnh quan Xanh –Sạch- Đẹp, tuyến đường hàng rào cây xanh kết hợp trồng hoa, kiểng, các mô hình phát triển sản xuất như: nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi cua, cá lóc đồng trong ao; Đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất theo hình thức Tổ hợp tác; Giúp nhau giảm nghèo bền vững; Thùng rác an toàn; Thắp sáng đường nông thôn; Trồng rau màu an toàn,….

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam một số xã, phường, thị trấn thuộc 04 huyện Trần Văn Thời, U Minh, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau đã ban hành Quyết định công nhận 38 mô hình có hiệu quả trên địa bàn trong đó có (25 mô hình của năm 2016 được duy trì hiệu quả và 13 mô hình được xây dựng mới năm 2017).

Một số đơn vị đã triển khai tích cực và có cách làm hay như thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình; gửi Lời ngỏ đến từng hộ dân; phát tờ rơi, vận động Nhân dân đăng ký thực hiện,... ở các đơn vị thành phố Cà Mau, các huyện Phú Tân, U Minh và Ngọc Hiển.

Hiệu quả bước đầu mang lại từ việc xây dựng và nhân rộng mô hình đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, ý thức chủ động của người dân được phát huy và khơi dậy trong việc phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; giảm nghèo bền vững; việc dọn dẹp vệ sinh, không xả rác bừa bãi, bảo vệ môi trường; tăng cường ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,… làm khởi sắc bộ mặt nông thôn, cũng như thành thị, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở cộng đồng dân cư.

Trong những tháng cuối năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung tăng cường phối hợp kiểm tra và hướng dẫn hệ thống Mặt trận trong tỉnh tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT, đẩy mạnh thực hiện các bước; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu về ý nghĩa, lợi ích và hiệu quả thiết thực từ mô hình đem lại, nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình; tích cực nhân ra diện rộng các mô hình có hiệu quả làm lan tỏa phong trào “lấy hoa thơm lấn dần cơ dại …”

Quan Thắng